Algemene voorwaarden Artisteen: Keukens, Badkamers Natuursteen & Tegels 

Artikel 1 Algemeen 

Artisteen: 

Artisteen, Keukens, Badkamers, Natuursteen & Tegels en Natuursteen Apeldoorn, gevestigd en zaak doende in Apeldoorn, Kayersdijk 33, 7332 AH 

Verder te noemen Artisteen 

Opdrachtgever: 

Degene die aan Artisteen opdracht verstrekt tot het leveren en/of installeren en/of aanbrengen 

van Keukens, Badkamers, Natuursteen of Tegels. 

Overeenkomst: 

De overeenkomst tot het tot het leveren en/of installeren of aanbrengen van keukens, Badkamers, Natuursteen of tegels, in de ruimste zin. 

UITDRUKKELIJK BEDING MOGELIJKE BEÏNVLOEDING LEVERTIJD DOOR CORONAVIRUS 

Als vanzelfsprekend doen wij er alles aan de genoemde levertijd te halen. Wij wijzen er echter nadrukkelijk op dat wij er door het coronavirus niet voor kunnen instaan dat de genoemde levertijd wordt gehaald. Het coronavirus kan zeker gevolgen hebben voor het tijdstip van levering, maar wij kunnen redelijkerwijs niet voorzien in welke mate. Daarom bedingen wij nadrukkelijk dat de levertijd slechts een indicatie is en kan worden overschreden door de gevolgen van het coronavirus voor bijvoorbeeld het productieproces, de levering van onderdelen (onder meer grondstoffen en keukenapparatuur) door toeleveranciers, het vervoer van producten, enz. Door aanvaarding van onze offerte, inclusief dit uitdrukkelijk beding m.b.t. de levertijd en overschrijding daarvan, gaat u er mee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor uw kosten en schade door latere levering die is veroorzaakt door het coronavirus en dat wij levering kunnen opschorten tot het moment dat de gevolgen van het coronavirus redelijkerwijs kunnen worden overwonnen, rekening houdend met alle omstandigheden. Eventuele boete- en schadeclausules die gelden bij te late levering zijn niet van toepassing indien en voor zover de vertraging een gevolg is van het coronavirus. 

Algemene voorwaarden: 

De onderhavige voorwaarden die onverbrekelijk deel uitmaken van de overeenkomst. 

Onderhavige voorwaarden: 

Deze voorwaarden die onverbrekelijk deel uitmaken van de overeenkomst. 

Opzegging: 

Annuleren van de opdracht, voor zover vereist, per aangetekende brief beëindigen van de overeenkomst met inachtneming van het in deze overeenkomst daarover bepaalde. 

Artikel 2 Prijzen/overeenkomsten 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens indien er meer tijd dan één dagdeel gemoeid gaat in het opmeten, in dat geval bedragen de kosten van de offerte 1,5% met een minimum van € 45,00 van de totale aanneemsom, deze kosten komen bij het accepteren van de overeenkomst te vervallen. 

2. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele veranderde omstandigheden, welke invloed zouden kunnen hebben op de voorwaarden van de te sluiten overeenkomsten. In al deze gevallen heeft Artisteen de bevoegdheid de reeds overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen, een en ander in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden. 

3. Een deel- of aanbetaling geldt tevens als overeenkomst zoals in deze voorwaarden bedoelt en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 

4. Mondelinge overeenkomsten worden door Artisteen slechts bindend na schriftelijke bevestiging door deze. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen exclusief wettelijke omzet belasting. 

5. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs. Bij levering van delen van de levering van goederen of diensten geldt de oorspronkelijke prijs zonder korting. 

6. De offerte gaat vergezeld van de onderhavige algemene voorwaarden welke te allen tijde van toepassing zijn. 

Artikel 3 Levering en annulering 

1. Alle opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering. Er is geenszins sprake van een fatale termijn, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer het recht tot het vorderen van ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. 

De levering geschiedt aan huis enkel tot de eerste drempel/hoofdingang op de begane grond en uitsluitend in Nederland (Waddeneilanden, Zeeland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland in overleg). 

2. De chauffeur is derhalve niet bevoegd om de bestelling bij Opdrachtgever verder dan de voordeur te helpen tillen. 

3. Afleveradres dient bereikbaar te zijn via een normale, veilige en goed begaanbare verharde weg voor een vracht- en, bestelauto een en ander ter beoordeling van chauffeur van Artisteen. 

4. Indien vracht/bestelauto niet binnen een afstand van max.15 meter vanaf eerste drempel/hoofdingang bereikbaar is overeen normale veilige en goed begaanbare weg dan zal aflevering naast het aflevervoertuig plaatsvinden. 

Opdrachtgever dient te assisteren, of te zorgen voor voldoende assistentie bij het tillen van de te leveren goederen. 

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedragen de kosten van levering € 100,00 excl. Btw, te vermeerderen met € 0,25 excl. Btw per kilometer gerekend vanaf het depot van Artisteen te Apeldoorn tot aan Opdrachtgever en retour via de meest gangbare route (te plannen via de routeplanner van de ANWB). 

6. Opdrachtgever dient de producten af te nemen zodra deze producten hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever niet afneemt op de datum dat het ter beschikking wordt gesteld, wordt de risico-overdracht geacht plaatste hebben gevonden vanaf de datum ter beschikkingstelling waarbij wordt geacht dat de goederen op dat moment ingoede staat verkeerden, indien Opdrachtgever zulks niet controleert op de overeengekomen datum en in tijdsinterval dat deze het had behoren af te nemen. 

7. Tevens zullen er opslagkosten in rekening worden gebracht ter grootte van minimaal € 75,00 per week waarbij een deel van een week als een volledige week wordt aangemerkt. 

8. Als blijkt dat de planning uitloopt, terwijl de leverdata niet meer te wijzigen zijn of dat het materiaal al binnen is zal er een aanbetaling moeten worden gedaan. Dit bedrag is dan 80% van het bedrag dat anders bij aflevering voldaan dient te worden. Onder het uitlopen wordt verstaan dat de leverweek wordt opgeschort met een aantal weken c.q. maanden. 

9. Gedurende overmacht is Artisteen niet tot levering gehouden. 

10. Als overmacht wordt aangemerkt, iedere van de wil van Artisteen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de uitvoering der overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd. Er is tevens sprake van overmacht indien dit voor Artisteen was te voorzien. 

11. Door covid-19 ontstane omstandigheden en/of vertraging gelden als overmacht. 

12. De opdrachtgever kan de overeenkomst met Artisteen 2 dagen na het tot stand komen van deze overeenkomst annuleren. Annulering kan slechts schriftelijk geschieden. De opdrachtgever is dan aan Artisteen een bedrag verschuldigd van 35% van het brutobedrag van de overeengekomen aankoopsom. 

13. Bij annulering is de Algemene termijnenwet van toepassing. 

14. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn gelden slechts als dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 

15. Hierbij gelden tevens tussentijdse prijsstijgingen door de leverancier van Artisteen die buiten de invloedsfeer van Artisteen vallen. 

Artikel 4 Overgang Risico/Vervoer/Aansprakelijkheid 

1. Vanaf het moment, dat de producten een van de opslagplaats(en) van Artisteen of andere plaatsen waar zij in afwachting van verzending naar opdrachtgever zijn opgeslagen, verlaten zij deze voor risico van de opdrachtgever. 

2. In het geval producten -die ingevolge het bovenstaande voor risico van opdrachtgever zijn, worden vervoerd door Artisteen – wordt hierbij iedere, eventuele aansprakelijkheid van Artisteen als vervoerder dan wel uit hoofde van onrechtmatige daad gepleegd in verband met of tijdens het vervoer uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid ook in verband met grove schuld of ernstige nalatigheid, is in elk geval beperkt tot hooguit de factuurwaarde van de geleverde goederen/verrichte werkzaamheden. 

3. Opdrachtgever zal Artisteen vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake waarvan Artisteen op grond van het bovenstaande tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn. 

Artikel 5 Garantie en aansprakelijkheid 

1. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie, gelden de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen. 

2. Voor zover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde producten worden aangegeven, verplichtopdrachtgever zich tot het opvolgen hiervan. In elk geval vervallen alle garantiebepalingen indien in strijd gehandeld wordt met de gebruiksvoorschriften c.q. aanwijzingen. 

3. Artisteen is niet verplicht tot vergoeding van enige direct dan wel indirect geleden schade, op welke dan ook ontstaan ten gevolge van gebreken aan de geleverde producten. 

4. Voorts is Artisteen niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van de gebruiksvoorschriften of aanwijzingen in art. 5 lid 2, door welke oorzaak of welke behandeling of nalatigheid ook. 

5. Artisteen is evenmin aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, of ten gevolge van enige handeling of nalatigheid van Artisteen haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen. 

Artikel 6 Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk 

Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 

Voor meer- of minderwerk geldt het uurtarief van € 45,00 per persoon, te vermeerderen met de wettelijke omzetbelasting (btw). 

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de opdrachtgever worden verlangd. 

Onder minderwerk wordt verstaan: het over een gekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. 

Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de opdrachtgever zullen de restanten bij hem door de ondernemer worden achtergelaten. 

Artikel 7 Wijze van voldoening/toerekenbare tekortkoming 

1. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Het uitblijven van betaling bij levering geeft Artisteen het recht op een contractuele vertragingsrente van 1,5% per maand over het uitstaande bedrag, ingaande op de vervaldatum van de factuur waarbij een deel van een maand als een volle maand wordt gerekend. 

3. In het geval Artisteen zich genoodzaakt ziet haar vordering op de opdrachtgever ter incasso in handen te geven van derden, is zij gerechtigd aanspraak te maken op wettelijke incassokosten, te berekenen over het uitstaande bedrag, onverminderd de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen. 

Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling, ook indien zij handelt in opdracht en namens een derde. 

Artikel 8 Reclame 

1. Eventuele gebreken dienen 8 dagen na ontvangst/plaatsing van de goederen aan Artisteen schriftelijk ter kennis worden gesteld, zulks op straffe van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest. 

2. Indien de bezwaren van de opdrachtgever door Artisteen gegrond worden bevonden, heeft Artisteen het recht om alsnog producten van dezelfde soort te herleveren/herplaatsen dan wel naar haar keuze een redelijke prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft in dit geval niet het recht om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. 

Ook heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te vernietigen dan wel schadevergoeding te vorderen. 

3. Artisteen heeft een termijn van 8 (acht) dagen om te reclameren bij de fabrikant. Indien de producten, die Artisteen in opdracht van opdrachtgever heeft besteld, en die klaar staan tot levering aan de opdrachtgever, deze niet zijn opgehaald of afgenomen, vervalt na die termijn het recht op reclamatie door de opdrachtgever. 

Artikel 9 Faillissement/surséance van betaling 

Alle vorderingen van Artisteen worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt opgevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, in liquidatie verkeert, overlijdt en voorts onder alle omstandigheden, waarbij het verhaal van de vordering van Artisteen in gevaar zou komen. 

Artikel 10 Zekerheidstelling 

1. Alvorens tot levering over te gaan, heeft Artisteen het recht van opdrachtgever te verlangen, deze ten behoeve van Artisteen zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen. Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is Artisteen gerechtigd desgewenst de overeenkomst eenzijdig kosteloos te annuleren, terwijl 

opdrachtgever dan aan Artisteen een schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan 35% van het totaal voor de levering overeengekomen bedrag. 

2. Het recht van annulering met schadevergoeding als vermeld in het voorgaande lid heeft Artisteen ook in alle gevallen waarbij de opdrachtgever jegens Artisteen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Artisteen. 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

1. Artisteen behoudt zich de eigendom van alle door de haar geleverde zaken nadrukkelijk voor totdat de opdrachtgevervolledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Artisteen zal hebben voldaan. 

2. De opdrachtgever is, behoudens nadrukkelijke schriftelijke instemming van Artisteen niet gerechtigd over te gaan tot vervreemding van de geleverde goederen aan derden, al dan niet tot verschaffing van zekerheid. 

Artikel 12 Aanvullingen/afwijkingen van de algemene voorwaarden 

Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden en eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever kunnen tegenover Artisteen slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk door Artisteen zijn bevestigd. Artisteen is bevoegd van deze voorwaarden af te wijken zonder dat hieraan gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een nader specifiek geval kunnen worden verbonden. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid opdrachtgever 

Indien opdrachtgever namens een of meer anderen optreedt is hij onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen tegenover Artisteen aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever. 

Door het plaatsen van een opdracht, bestelling geeft klant aan bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden en deze voorwaarden volledig te aanvaarden. 

Artikel 14 Geschillen/Forumkeuze 

Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst, ook als een geschil slechts door één der partijen als zodanig wordt gezien, of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen. 

Artikel 15 Toepasselijk Recht 

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 23 november 2021. Deze voorwaarden zijn geldig totdat zij zijn gewijzigd. 

Artisteen

Adres: Kayersdijk 33
7332 AH APELDOORN
Telefoon: 055 879 5595
Email: info@artisteen.nl

Contactpersoon: A. Ahmadi
Mobiel: 06 188 463 90
KVK: 08090980
BANK: NL17INGB0004123281

openingstijden

Maandag – 09.00 : 17.30
Dinsdag – 09.00 : 17.30
Woensdag – 09.00 : 17.30
Donderdag – 09.00 : 17.30
Vrijdag – 09.00 : 17.30

Donderdag-, Vrijdagavond en in het weekend op afspraak.

over ons

Showrooms
Over ons
Contact
Werken bij Artisteen
Blog

Assortiment
Keukens
Badkamers
Natuursteen
Tegels

Copyright 2021 | Webdevelopment Lauwe Studio 

Privacy statement | Algemene Voorwaarden